ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αναμφισβήτητα η ανάπτυξη της επιστήμης άλλαξε ριζικά τον κόσμο, παρέχοντας πολύπλευρες ευεργεσίες. Παρά την προσφορά της, ωστόσο, έχει δημιουργήσει οξύτητα προβλήματα σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου, λόγω κυρίως της αλόγιστης και κακής χρήσης των πορισμάτων και επιτευγμάτων της. Αρχικά, η στροφή του ανθρώπου στον υλισμό και στον υπερκαταναλωτισμό λόγω της αφθονίας των αγαθών που προκάλεσαι η ανάπτυξη της επιστήμης, μετέτρεψε τον άνθρωπο σε άβουλο καταναλωτή. Οι συνέπειες αυτής της κατάστασης είναι ολέθριες τόσο για τον ίδιο τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον του καθώς είναι αδύνατο να απορροφηθούν τα απορρίματα και ο πλανήτης  αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των καταναλωτικών κοινωνιών για πρώτες ύλες.

Χριστιάνα Σεργίου