Διαδρατική Μάθηση

Ο διαδραστικός πίνακας έχει γίνει ο νέος τρόπος διδασκαλίας διεθνώς αφού έχει εισαχθεί διεθνώς στις σχολικές αίθουσες και στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει σημειωθεί η μεγαλύτερη προσπάθεια ενσωμάτωσης τους.

H ενσωμάτωση των ΔΠ στο εκπαιδευτικό περιβάλλον έχει αποτιμηθεί διεθνώς ως σημαντικό βήμα ανταπόκρισης της εκπαίδευσης στις απαιτήσεις των σύγχρονων μαθητών που μεγαλώνουν μέσα σε ένα σχεδόν αμιγώς τεχνολογικό/ψηφιακό περιβάλλον αλλά και ως μια προσπάθεια έξυπνης προώθησης δύσκολων και ανιαρών μαθημάτων.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προετοιμάσουν καλύτερα ένα μάθημα και εντάξουν το υλικό τους σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

Παράλληλα, η πολυτροπική παρουσίαση που παρέχει και κατά άλλους η δυναμική μετάδοση του περιεχομένου μέσω ΔΠ αυξάνει τη συμμετοχή και την προσοχή των μαθητών, παρέχουν επίσης δυνατότητες προώθησης μια πιο εξατομικευτικής διδασκαλίας